Skip to main content

HumanGuide-konceptet för Team

Team Rolf  Giselle Br partner 2
Bilden visar Rolf Kenmo, managementkonsult och upphovsman till HumanGuide-konceptet samt Giselle Welter, leg. psykolog och CTO för RH 99 (Resources Humanos). Det du ser här är en release av boken Låt personligheten blomma 2007 i Sao Paulo, som en milstolpe för en samverkan med start 2000. Samverkan har mest skett som ett s k globalt virtuellt team, eftersom avståndet mellan Sverige och Brasilien är långt och resurserna har varit små. I samarbetet har HumanGuide-koncepten varit ovärderliga, dvs främst att både Rolf och Giselle har tydligt förstått varandras personlighet och dess konsekvenser (deras PersonProfiler) - från första stund.

På tal om teamutveckling kan du längre ner på sidan se en informationsvideo om hur du använder HumanGuide TeamPlay – en övning för teamutveckling.

Ett tungt argument för HumanGuide är att den underliggande personlighetsteorin består av åtta dimensioner. Det blir då ett mera nyanserat testresultat och skarpare analyser. Jämför med MBTI, där man "blir" en av 16 typer. Den populära DISC-modellen (och motsvarande) har bara fyra dimensioner. Och BigFive-modellen har bara fem grunddimensioner.

Vad är helt avgörande för att klättra upp och ner på Mount Everest?

Svaret fick vi av en bergsklättrare, som har bestigit Mount Everest och många fler höga berg i världen. Han ställde frågan och sedan sa han: Det är inte att vara en bra klättrare. Det är inte att vara vältränad. Det är inte för att vara vid god hälsa. Det är att förstå drivkrafterna för teamets medlemmar. Deras personlighet och värderingar. Hur de agerar i stressiga situationer?

OK, du planerar inte att klättra upp och ner för Mount Everest, men då och då kommer alla i stressiga situationer. Då är det viktigt att förstå hur dina teammedlemmar kommer att agera i den situationen. Om inte, kan du och andra få stora problem...

Med HumanGuide PersonProfile kommer du att känna till varje teammedlems kärnfaktor och andrafaktor, det vill säga den starkaste och näst starkaste styrkan bland de åtta grundläggande dimensionerna i personlighetsteorin Åtta boxar. Läs mer nedan...

Mångfald är bäst, men...

Mycket forskning visar att mångfald i ett team ger bäst resultat. Mest beroende på att man inte ser så snävt och "enögt", när man t ex ska lösa ett problem. Haken är dock att många tycker att det är mer besvärligt att samverka med de som är annorlunda mot mig själv. Därför blir man benägen att rekrytera och bemanna med någon "som är som vi"... När man är väldigt lika varandra i ett team, så är risken stor för s k grupptänkande, dvs man tycker lika och motarbetar den som har andra synpunkter. Det finns flera exempel på ödesdigra sådana fall. På sitt sätt kan man även se förlisningen av regalskeppet Wasa, som ett slags grupptänkande, dvs ingen vågade säga till kungen att Wasa kommer förlisa...

HumanGuide-koncepten gör att man har lättare att få ett team med mångfald att fungera bra. Exempelvis har vi utformat ett särskilt koncept för bemanning och utveckling av team, som deltar i UF, dvs Ung Företagsamhet. Upprinnelsen till konceptet var att lärarna var missnöjda med att eleverna oftast bemannade sitt UF-team med sina kompisar och då blev det oftast ganska "klonat" (homogent). Mera under "Feedback" nedan...

För att få ett team att fungera bra, så behöver du ha bra svar på de här frågorna... 

  • Hur få en god bemanning i team?
  • Hur få en bra start och teambildning?
  • Hur hantera konflikter?
  • Hur få tips om samarbete med olika medlemmar i teamet och hur agera i stressiga situationer?
  • Hur ska vi tänka, om vi behöver ändra bemanningen i teamet?

Ett team med mångfald har bäst potential för att sköta sina uppgifter på ett bra sätt, men i team med mångfald finns störst risker för dåliga resultat och destruktiva konflikter. Hur ska man då hantera riskerna och hur utveckla team på ett bra sätt?Ett sätt att agera, naturligtvis, är att vara proaktiv när du kan t ex se till att bemanna och starta teamet på ett bra sätt. Hur gör man det? Jo, genom att man i teamet lär sig mera om varandra t ex via HumanGuide-konceptet och använder applikationrna för teambildning och teamutveckling. Självklart kan man även förbättra samarbete i etablerade team genom att använda HumanGuide-konceptet. Man startar alltid med att göra personlighetstestet. Sedan finns det många sätt för teamutveckling beroende på förutsättningar och ambitionsnivå.Hur kan då kunskap om personligheten skapa utveckling i teamet? På många sätt,  t ex

  • om du förstår dig på andra människor bra blir det mycket lättare att samarbeta. Du förstår deras drivkrafter, vad som kan göra dem irriterade, hur du bäst ger dem råd, som de lyssnar på, etc
  • genom att förstå vilka personligheter, som blir en samarbetsutmaning för dig
  • genom att förstå hur du som bäst kan bidra till teamet
  • genom att lösa många konflikter, om orsaken avser personkemi, vilket är en mycket vanlig orsak

Teambildning/Teamutveckling (från 2 tim...) - se video nedan med övingen TeamPlay

Man använder HumanGuide Cards, dvs en kortlek med den tillhörande webbappen cards.humanguide.se. Kör övningen TeamPlay med Cards. Registrerar resultaten i appen, dvs då får man en grov profil över varje deltagares personlighet samt kan därmed resonera om den och dess konsekvenser. Resultatet kan dokumenteras i dokumentmallen TeamVy.

Syftet med TeamPlay är att öka deltagarnas självkännedom och träna på att både ge och få feedback. Alla kort är positiva (bygger på positiv psykologi), så man kan även se det som att man tränar på att berömma och bli berömd;-) Videon visar hur man spelar TeamPlay.

Det finns många andra möjligheter bl a för att HumanGuide-koncepten är i grunden ett moduluppbyggt system.

HumanGuide är särskilt användbar för konflikthantering. Många osunda konflikter ebbar nämligen ut, när man får bättre förståelse för varandra. Gäller konflikten två personer, så kan man följa en särskild metodik i form av en s k PersonkemiAnalys – mera se under Produkter - Teamverktyg. Är flera involverade, så gör man på ett likartat sätt en s k TeamkemiAnalys – mera se under Produkter - Teamverktyg.

Hur bra är teamet?

För att undersöka ett teams prestanda har vi tagit fram en enkel enkät med 30 påståenden. 10 handlar om samverkan, 10 om teamets ledning och 10 om möten. Under webbplatsens flik Fri kunskap, så kan du ladda ner enkäten på den här sidan - klicka här.

Resultat

Det övergripande resultatet är att man får en bättre samverkan i teamet bl a genom ökad självkännedom, ökad öppenhet och ökad tillit. Dessa teamegenskaper har en helt avgörande effekt på ett teams samverkansförmåga och därmed prestanda.

Som ”bonus” lär sig teamets medlemmar en mycket användbar personlighetsteori som t ex kan användas i resonemang om bemanning och rekrytering.Det kommer bli som ett slags språk...

Övriga tjänster…

Observera även att i de andra tjänsteområdena kan det finnas tjänster, som kan vara relevanta, eftersom de delvis går in i varandra t ex teamutveckling innebär alltid individ- och ledarutveckling. Dessutom kan det mesta om mänsklig utveckling tillämpas inom privatlivet.

Fick du någon användbar idé? Kommer du agera?

Feedback

”Rolf Kenmo has adapted Szondi’s theory to everyday life. It is a great idea of conveying the theory to a broad use. That is an essential asset for making the test results immediately accepted and it works in any culture. We use HumanGuide in recruiting and team development for an internationally operating company.”

Thomas Seiler, CEO, U-blox AG, Switzerland (2003)

”The theory is explained very pedagogically in the HumanGuide concepts and it is a good support for my clients (since 2002), in vocational guidance and in coaching. HumanGuide supports well in working life as well as in private life.”

Giselle Welter, psychologist, spec. in vocational guidance, RH99, Sao Paulo, Brazil  (2000)

"Personality has always been a debatable topic throughout research and countless psychometric tests available for use. However none of these tests have the HumanGuide approach, which is practical, simple, easy to use and accurate to act upon. Supported by extensive research, HumanGuide takes in consideration eight factors, using the psychology of colours and symbols for meaningful comprehension.

The HumanGuide test does not stand alone, it goes beyond any other test. It provides unique opportunities to measure further person chemistry, passion index, job and culture profiles...It has all what an organisation needs to overcome today's more than ever complex human resources challenges.

HumanGuide has considerably improved my personal and professional life and I always appreciate our collaboration with Rolf Kenmo."

George Ubbelohde, hospitatlity Industry Executive and Educator, Brussels, Belgium (2020)

”Testerna är mycket enkla att använda. Tillgängligheten över internet är utmärkt. Jag har haft stsor nytta av koncepten för rekrytering, utveckling av individer och team.”

Sven-Erik Ringström; VD WM-data IT Support AB, Sverige,  now CGI AB; (1992)"

I've been using the Human Guide since 2012, with excellent results! It has been an assessment tool much requested by my organizational clients."

Adriana Torres Guedes, Psychologist, Brazil (2020-02-10)

"Jag anställer nog fel gula personer". En chef använde DISC:s fyra dimensioner. DISC:s gula dimension representeras av tre dimensioner med HumanGuide. Färgerna i HumanGuide är: Orange, grå, grön, violett, blå, gul, brun och röd, dvs då blir profilen mycket mera nyanserad. Ovan på den här sidan finns en video med de åtta färgernas symbolik.

Chef för restaurangkedja, Sverige (2018-03-02)

"För åtta år sedan hade jag en personlig genomgång av min PersonProfil á la HumanGuide. Jag har gjort många andra personlighetstester sedan dess, men jag tycker att den här "metoden" var den mest fascinerande och träffsäkra. PersonProfilen sitter fortfarande uppsatt på min arbetsplats"
IT-chef, Sverige (2018-04-19) 

"Som konsult har jag gjort ett antal personlighetstester. Resultatet gjorde att jag kände mig bekräftad, men jag fick inget svar på: Varför jag ändå inte trivdes till 100%? I höstas gjorde jag HumanGuide-testet, som bara tog mig 15 min att genomföra. Det förklarade för mig, var jag har mest motivation och därmed lättast kan bli som bäst. Så nu vet jag!"

Kärnkraftsingenjör, Sverige (2018-03-27)

”Vi fick mycket bättre bemanning av våra UF-team... I början av läsåret hade vi utbildning av Rolf Kenmo i personlighetstestet HumanGuide. Efter utbildningen gjorde eleverna personlighetstestet. Därefter fick de bemanna team baserat på egenskaper och personlighet istället för kön. Det gjorde att grupperna i högre grad blev blandade med tjejer och killar. Dessutom valde flera att samarbeta med nya personer istället för sina bästa kompisar. Vid fördelning av rollerna i UF-företaget utgick eleverna från vem som hade bäst egenskaper och kunskaper - istället för kön.”

Henrik Samuelsson; lärare i UF (Ung Företagsamhet) och företagsekonomi, JENSEN gymnasium Södra*), Sverige; (2014-08-27)

*) Skolan blev Sveriges bästa UF-skola 2014

”Rolf Kenmo hjälpte oss på ett avspänt och pedagogiskt sätt att komma igång med ett arbete att skapa förståelse för varandra som individer. Syftet var att ytterligare förbättra samarbetet inom vårt team. Rolfs insats uppskattades av deltagarna och skapade en positiv grund att utgå från.”

Eva Kimber, chef Svensk Exportkredit, Sverige  (2010-07-21)

”Vår leverans är ett funktionsåtagande med ett stort managementansvar, därför var det viktigt att HumanGuides TeamkemiAnalys gav ledningsgruppen inte bara individuell förståelse om styrkor och risker, utan även kunskaper om hela gruppens kemi. Ledningsgruppens totala styrka är avgörande för att vi ska kunna leverera minst i nivå med avtal.”

Leif Öjestedt; chef WM-data, nu CGI AB, Sverige;  (2011-04-06) 

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: +46 70 767 2827 | E-post: info@humankonsult.se